Skip to content

Constitution of The City-State of Elevatia

Our constitution was officially signed on November 5th 2021 with the foundation of the micronation. The constitution is written in three official languages – English, Czech and Squee.

Squee is a language native to Elevatia. Its unusual structure works with only a limited number of words – mainly skví (pronounced as squee), po (as in a word ponder), (poo), (mee), tůt (toot), dela (della), frůt (froot), mannah (ma-naah), and snejp (snape). There are sometimes other words included, as you can see in the constitution, although they are rare. Many of these words have their roots in other languages. However, squee relies not only on these words for communication but also on the context and emotional emphasis put into the speech. This shows as seemingly random variations of these base words which for uninitiated can appear confusing. An Elevatian can look at you and say “Skví frůůt dela mííí” and the meaning will be different based on a circumstances and their disposition towards you.

The full text of the constitution follows below.

English – Constitution of the City-State of Elevatia

In the year 2021 we have created this constitution to lay the basic principles of our City-State. From the moment this document was announced and signed the following comes into effect:

Article I. The City-State of Elevatia (Elevatia for short) is a sovereign and independent State.

Article II. Elevatia is a Constitutional Monarchy governed by Lady and Lord of equal powers. These titles can be passed down the family line. In case of no eligible successor the monarch can be voted into office by an election of the Elevatian citizens. Titles Lady and Lord are for life unless voluntarily abdicated. 

Article III. Executive, legislative and judiciary powers are all held and exercised by Lady and Lord or by individuals appointed by them to do so instead.

Article IV. Laws and customs can be put into effect without written form.  Only after being challenged by an opposing faction these have to be written down for continuous effect.

Article  V. Every citizen, Ladies and Lords included, is required to behave within basic common decency and avoid actions that could potentially lead to other citizen’s  harm. 

Article VI. Every citizen has a right for fair and kind treatment by others. Freedom of speech and personal beliefs  are a given right. Censorship of any kind is not tolerated. Mutual agreement should be a first solution for all interpersonal conflicts before the official involvement of the government.

Article VII. The Czech, English and Squee are the official languages of Elevatia. Citizens are, however, encouraged to learn and use as many other languages as they can and want and the government should be forthcoming to such efforts. 

Article  VIII. When greeted “Hello there.” every citizen is required to respond by “General  Kenobi!”. Failure to do so results in a great personal shame. This can be somewhat lessened by a witty response when called out for this social protocol  offence.

Article  IX. The content of this Constitution is open to change given the circumstances  and social development, however its original core should be preserved and built upon,  not replaced.

Czech – Ústava Městského státu Elevatia

Tato ústava byla vytvořena roku 2021, aby položila základní principy našeho městského státu. Od chvíle zveřejnění a podepsání tohoto dokumentu platí s okamžitou platností následující:

Článek I. Městský stát Elevatia (zkráceně jen Elevatia) je suverénním a nezávislým státem.

Článek II. Elevatia je konstituční monarchií  vedenou Paními a Pány s rovnocennou mocí. Tyto tituly mohou být dále předávány v rámci rodové linie. V případě absence právoplatného následníka může být monarcha volen přímo občany Elevatie. Tituly Paní a Pána jsou doživotní, s výjimkou dobrovolné abdikace.

Článek III. Všechna výkonná, právní a soudní moc je držena a vykonávána Paní nebo Pánem nebo jedinci jimi zvolenými k tomuto účelu. 

Článek IV. Zákony a obyčeje mohou být uvedeny v platnost i bez psané formy. Pouze poté, co jsou zpochybněny jinou stranou, musí být zapsány pro další platnost.

Článek V. Každý občan, včetně Paní a Pánů,  je povinen chovat se v souladu s běžnou slušností and vyhýbat se počínání, které by mohlo vést k újmě jiného občana.

Článek VI. Každý občan má nárok na spravedlivé a slušné zacházení od ostatních. Svoboda projevu a osobních přesvědčení jsou danými právy. Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Vzájemná dohoda by měla být prvním řešením všech mezilidských konfliktů před tím, než se do věci oficiálně vloží vláda.

Článek VII. Čeština, angličtina a skví jsou oficiálními jazyky Elevatie. U občanů je ale vítáno učení se a užívání tolika dalších jazyků, kolik zvládají a chtějí. Vláda by jim  v těchto snahách měla vycházet vstříc.

Článek VIII. Při pozdravu “Hello there,”  je vyžadováno, aby každý občan odvětil “General Kenobi”. Pokud tak neučiní, pak propadá značné osobní hanbě. Ta může být částečně snížena vychytralou odpovědí při upozornění na toto hrubé porušení společenského protokolu.

Článek IX. Obsah této ústavy je otevřený dalším změnám vyžadovaným okolnostmi a společenskými změnami. Avšak její základní hodnoty by měly být v takovém případě udržovány a pouze rozšiřovány, nikoliv nahrazovány.

Squee – Skvíí po půů

Skví, skví, skví. Tůt dela frůt. Skví-o, mannah, mannah. Skví. Mí po skví. Skví dela frůt:

Skví I. Po půůů, míí, dela skví. Tutududu, frůt. Skvííííííí.

Skví II. Tůt de la frúúúút. Skvííí, el skvíío. Mí po půů. Skví.

Skví III. Skví po půůů, el po. Tůůt de la skví. Mana mana. Snejp. Skvíí po pů.

Skví IV. Skví el skví. Mí po pů? Skví! Dela frut. Skví.

Skví V. Tut tůůt, tutut. Skvío, mio, dío. El po pů, de la frut. Skvi, Skvi. 

Skví VI. Skví, skví. skvíííííí, skvíí. Frut.

Skví VII. Dios míos, el skvíos, tůůt, de la skví. Ta tata tada ta. Míí. 

Skví VIII. Skví, skví “Hello there,”  de la skví, fruta “General Kenobi”.  Skvíí, mannah, mannah. Mí po půůů.

Skví IX. Mí. Skví. Po. De la frut. Skví po půůů.

EN